Podatność CVE-2005-2066


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in comment_post.asp in ASP Nuke 0.80 allows remote attackers to execute arbitrary SQL statements via the TaskID parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14064
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111989223906484&w=2
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111999188612055&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top