Podatność CVE-2005-2067


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in article.asp in unknown versions of aspnuke allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the articleid parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111989828622112&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/18215
http://downloads.securityfocus.com/vulnerabilities/exploits/ASPNuke-0601-sql.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top