Podatność CVE-2005-2170


Publikacja: 2005-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The LCF component (lcfd) in IBM Tivoli Management Framework Endpoint allows remote attackers to cause a denial of service (process exit and connection loss) by connecting to LCF and ending the connection without sending any data.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli management framework 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14194
http://www-1.ibm.com/support/entdocview.wss?uid=swg21210334
http://secunia.com/advisories/15953
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1018
http://www.corsaire.com/advisories/c041127-001.txt
http://securitytracker.com/id?1014424

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top