Podatność CVE-2005-2295


Publikacja: 2005-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetPanzer 0.8 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a packet with a zero datablock size.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Pyrosoft inc -> Netpanzer 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21361
http://aluigi.altervista.org/adv/panzone-adv.txt
http://www.securityfocus.com/bid/14257
http://securitytracker.com/id?1014479
http://secunia.com/advisories/16055
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112129258221823&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top