Podatność CVE-2005-2530


Publikacja: 2005-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Java 1.3.1 before 1.3.1_16 on Apple Mac OS X allows an untrusted applet to gain privileges, related to "Mac OS X specific extensions."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> JAVA 

 Referencje:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=302265
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2005/Sep/msg00001.html
http://secunia.com/advisories/16808
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/p-306.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/14826
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/1734
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22265

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top