Podatność CVE-2005-2729


Publikacja: 2005-08-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The HTTP proxy in Astaro Security Linux 6.0 does not properly filter HTTP CONNECT requests to localhost, which allows remote attackers to bypass firewall rules and connect to local services.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112501186602731&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22021
http://www.securityfocus.com/bid/14665
http://secunia.com/advisories/16578/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top