Podatność CVE-2005-2767


Publikacja: 2005-09-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in LeapFTP allows remote attackers to execute arbitrary code via a long Host string in a Site Queue (.lsq) file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Leapware -> Leapftp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21974
http://www.securityfocus.com/bid/14655
http://www.leapware.com/security/2005082301.txt
http://secway.org/advisory/AD20050824.txt
http://secunia.com/advisories/16552/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112491089723070&w=2
http://securitytracker.com/id?1014785

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top