Podatność CVE-2005-2958


Publikacja: 2005-10-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple format string vulnerabilities in the GNOME Data Access library for GNOME2 (libgda2) 1.2.1 and earlier allow attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gnome -> Libgda2 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1015107
http://www.debian.org/security/2005/dsa-871
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200511-01.xml
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:203
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2005_27_sr.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2005-November/msg00013.html
http://www.securityfocus.com/bid/15200
https://usn.ubuntu.com/212-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top