Podatność CVE-2005-3183


Publikacja: 2005-10-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The HTBoundary_put_block function in HTBound.c for W3C libwww (w3c-libwww) allows remote servers to cause a denial of service (segmentation fault) via a crafted multipart/byteranges MIME message that triggers an out-of-bounds read.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
W3C -> Libwww 

 Referencje:
ftp://ftp.sco.com/pub/updates/OpenServer/SCOSA-2006.10/SCOSA-2006.10.txt
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:210
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0208.html
http://www.securityfocus.com/advisories/9444
http://www.securityfocus.com/advisories/9445
http://www.securityfocus.com/bid/15035
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=159597
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9653
https://usn.ubuntu.com/220-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top