Podatność CVE-2005-4374


Publikacja: 2005-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Allinta 2.3.2 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) s parameter to faq.asp and (2) searchQuery parameter to search.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Allinta -> Allinta 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2971
http://secunia.com/advisories/18060
http://www.securityfocus.com/bid/15935
http://www.osvdb.org/21785
http://www.osvdb.org/21784
http://pridels0.blogspot.com/2005/12/allinta-23x-xss-vuln.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top