Podatność CVE-2005-4489


Publikacja: 2005-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Scoop 1.1 RC1 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) type and (2) count parameters, and (3) the query string in a story.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Scoop -> Scoop 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3041
http://www.securityfocus.com/bid/16014
http://www.osvdb.org/21945
http://www.osvdb.org/21944
http://secunia.com/advisories/18182
http://pridels0.blogspot.com/2005/12/scoop-xss-vuln.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top