Podatność CVE-2006-0012


Publikacja: 2006-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Windows Explorer in Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP1 and SP2, and Server 2003 SP1 allows remote attackers to execute arbitrary code via attack vectors involving COM objects and "crafted files and directories," aka the "Windows Shell Vulnerability."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows 98 
Microsoft -> Windows 98se 
Microsoft -> Windows me 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1015897
http://www.kb.cert.org/vuls/id/641460
http://www.securityfocus.com/bid/17464
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-101A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1320
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-015
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/25554
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1191
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1448
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1679
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1743
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1764

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top