Podatność CVE-2006-0410


Publikacja: 2006-01-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in ADOdb before 4.71, when using PostgreSQL, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified attack vectors involving binary strings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
John lim -> Adodb 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=387862&group_id=42718
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1029
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1030
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1031
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200602-02.xml
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200604-07.xml
http://www.securityfocus.com/bid/16364
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0315
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0448
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24314

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top