Podatność CVE-2006-0663


Publikacja: 2006-02-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Lotus Domino iNotes Client 6.5.4 and 7.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) an email subject; (2) an encoded javascript URI, as demonstrated using "java
script:"; or (3) when the Domino Web Access ActiveX control is not installed, via an email attachment filename.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino inotes client 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24614
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24613
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24611
http://www.securityfocus.com/bid/16577
http://www.osvdb.org/23079
http://www.osvdb.org/23078
http://www.osvdb.org/23077
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=475&uid=swg21229919
http://securitytracker.com/id?1015610
http://secunia.com/secunia_research/2005-38/advisory/
http://secunia.com/advisories/16340
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0499

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top