Podatność CVE-2006-1001


Publikacja: 2006-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the board module in LanSuite LanParty Intranet System 2.0.6 and 2.1.0 beta allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the fid parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lansuite -> Lanparty intranet system 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/16836
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0747
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/24940
https://www.exploit-db.com/exploits/1526

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top