Podatność CVE-2006-1036


Publikacja: 2006-03-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the Oracle Diagnostics module 2.2 and earlier have unknown impact and attack vectors, related to "permissions."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Diagnostics 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/16844
http://www.integrigy.com/info/IntegrigySecurityAnalysis-OracleDiag0206.pdf
http://secunia.com/advisories/19076

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top