Podatność CVE-2006-1156


Publikacja: 2006-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in manas tungare Site Membership Script before 8 March, 2006 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Username parameter in login.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Manas tungare -> Site membership script 

 Referencje:
http://www.manastungare.com/projects/site-membership/
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/0884
http://secunia.com/advisories/19156
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25110
http://www.securityfocus.com/bid/17045
http://www.osvdb.org/23755

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top