Podatność CVE-2006-1384


Publikacja: 2006-03-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in apwc_win_main.jsp in the web console in IBM Tivoli Business Systems Manager (TBSM) before 3.1.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the skin parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli business systems manager 

 Referencje:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1OA14904
http://secunia.com/advisories/19332
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1073
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25412
http://www.securityfocus.com/bid/17210
http://www.osvdb.org/24069
http://securitytracker.com/id?1015822

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top