Podatność CVE-2006-1406


Publikacja: 2006-03-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in wbadmlog.aspx in uniForum 4.0 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) txtuser or (2) txtpassword parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Uniforum -> Uniforum 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1101
http://www.securityfocus.com/bid/17245
http://www.osvdb.org/24123
http://secunia.com/advisories/19397
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/25433
http://pridels0.blogspot.com/2006/03/uniforum-xss-vuln.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top