Podatność CVE-2006-1935


Publikacja: 2006-04-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Ethereal 0.9.15 up to 0.10.14 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via the COPS dissector.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ethereal group -> Ethereal 

 Referencje:
http://www.ethereal.com/appnotes/enpa-sa-00023.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1501
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:10811
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26013
http://www.securityfocus.com/bid/17682
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0420.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2006-April/msg00195.html
http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2006-April/msg00194.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:077
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200604-17.xml
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1049
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2006-128.htm
http://securitytracker.com/id?1015985
http://secunia.com/advisories/20944
http://secunia.com/advisories/20210
http://secunia.com/advisories/20117
http://secunia.com/advisories/19962
http://secunia.com/advisories/19958
http://secunia.com/advisories/19839
http://secunia.com/advisories/19828
http://secunia.com/advisories/19805
http://secunia.com/advisories/19769
http://lists.suse.com/archive/suse-security-announce/2006-May/0004.html
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20060501-01-U.asc

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top