Podatność CVE-2006-2130


Publikacja: 2006-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in include/class_poll.php in Advanced Poll 2.0.4 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the User-Agent HTTP header.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced poll -> Advanced poll 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1603
http://evuln.com/vulns/131/summary.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26152
http://www.osvdb.org/25167
http://secunia.com/advisories/19899

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top