Podatność CVE-2006-2256


Publikacja: 2006-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in includes/dbal.php in EQdkp 1.3.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the eqdkp_root_path parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/17888
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/1693
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26357
https://www.exploit-db.com/exploits/1764

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top