Podatność CVE-2006-2386


Publikacja: 2006-12-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Microsoft Outlook Express 6 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted contact record in a Windows Address Book (WAB) file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Outlook express 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017369
http://www.securityfocus.com/archive/1/454969/100/200/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21501
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA06-346A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4969
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2006/ms06-076
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29227
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1055

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top