Podatność CVE-2006-2447


Publikacja: 2006-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SpamAssassin before 3.1.3, when running with vpopmail and the paranoid (-P) switch, allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted message that is not properly handled when invoking spamd with the virtual pop username.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Spamassassin 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1016230
http://securitytracker.com/id?1016235
http://www.debian.org/security/2006/dsa-1090
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200606-09.xml
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:103
http://www.nabble.com/ANNOUNCE%3A-Apache-SpamAssassin-3.1.3-available%21-t1736096.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2006-0543.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/436288/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18290
http://www.trustix.org/errata/2006/0034/
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2148
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27008
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9184

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top