Podatność CVE-2006-2510


Publikacja: 2006-05-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the URL submission form in YourFreeWorld.com Short Url & Url Tracker Script allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an unspecified form for submitting URLs.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Yourfreeworld -> Short url and url tracker script 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/434530/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/18046
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26574

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top