Podatność CVE-2006-2801


Publikacja: 2006-06-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Unak CMS 1.5 RC2 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) u_a or (2) u_s parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
UNAK -> Unak cms 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2116
http://secunia.com/advisories/20410
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26895
http://www.securityfocus.com/bid/18253
http://pridels0.blogspot.com/2006/06/unak-cms-vuln.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top