Podatność CVE-2006-2841


Publikacja: 2006-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in AssoCIateD (aka ACID) CMS 1.1.3 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the root_path parameter to (1) menu.php, (2) profile.php, (3) users.php, (4) cache_mngt.php, and (5) gallery_functions.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Associated -> Associated cms 

 Referencje:
http://sourceforge.net/forum/forum.php?forum_id=577084
http://www.securityfocus.com/bid/18220
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2107
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/26931
https://www.exploit-db.com/exploits/1858

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top