Podatność CVE-2006-2925


Publikacja: 2006-06-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web interface in Ingate Firewall before 4.4.1 and SIParator before 4.4.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML, and steal cookies, via unspecified vectors related to "XSS exploits" in administrator functionality.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Ingate -> Ingate firewall 
Ingate -> Siparator 

 Referencje:
http://www.ingate.com/relnote-441.php
http://secunia.com/advisories/20479
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2183
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/26978
http://securitytracker.com/id?1016245
http://securitytracker.com/id?1016244

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top