Podatność CVE-2006-3151


Publikacja: 2006-06-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in AssoCIateD (aka ACID) 1.2.0 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the menu parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Associated -> Associated cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27255
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2444
http://www.securityfocus.com/bid/18541
http://www.osvdb.org/26672
http://secunia.com/advisories/20725
http://pridels0.blogspot.com/2006/06/associated-xss-vuln.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top