Podatność CVE-2006-3887


Publikacja: 2006-10-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in AOL You've Got Pictures (YGP) Screensaver ActiveX control allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
AOL -> Ygp screensaver activex control 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/154641
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29411
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3967
http://www.securityfocus.com/bid/20425
http://www.kb.cert.org/vuls/id/MIMG-6MUUJ8
http://securitytracker.com/id?1017024
http://secunia.com/advisories/22304

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top