Podatność CVE-2006-4993


Publikacja: 2006-09-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in AllMyGuests 0.4.1 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the _AMGconfig[cfg_serverpath] parameter in (1) modules/AllMyGuests/signin.php (aka the Nuke module) and (2) AllMyGuests/signin.php (aka the standalone).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Voice of web -> Allmyguests 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20303
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3863
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29064
https://www.exploit-db.com/exploits/2405

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top