Podatność CVE-2006-5023


Publikacja: 2006-09-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in kategori.asp in xweblog 2.1 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the kategori parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Xweblog 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20145
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3762
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/29103
https://www.exploit-db.com/exploits/2416

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top