Podatność CVE-2006-5423


Publikacja: 2006-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in admin/admin_module.php in Lou Portail 1.4.1, and possibly earlier, allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the g_admin_rep parameter. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lou portail -> Lou portail 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4087
http://www.securityfocus.com/bid/20609
http://secunia.com/advisories/22461

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top