Podatność CVE-2006-6290


Publikacja: 2006-12-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in the IMAP module (MEIMAPS.EXE) in MailEnable Professional 1.6 through 1.82 and 2.0 through 2.33, and MailEnable Enterprise 1.1 through 1.30 and 2.0 through 2.33 allow remote authenticated users to cause a denial of service (crash) or possibly execute arbitrary code via a long argument to the (1) EXAMINE or (2) SELECT command.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017276
http://securitytracker.com/id?1017319
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://www.securityfocus.com/archive/1/453118/100/100/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/21362
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4673
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4778
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/30614

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top