Podatność CVE-2006-6646


Publikacja: 2006-12-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Drupal (1) Project Issue Tracking 4.7.x-1.0 and 4.7.x-2.0, and (2) Project 4.6.x-1.0, 4.7.x-1.0, and 4.7.x-2.0 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified parameters, which do not use the check_plain function.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Drupal project 
Drupal -> Drupal project issue tracking 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/23410
http://drupal.org/node/103943
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5048
http://www.securityfocus.com/bid/21643

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top