Podatność CVE-2006-7217


Publikacja: 2007-07-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Apache Derby before 10.2.1.6 does not determine schema privilege requirements during the DropSchemaNode bind phase, which allows remote authenticated users to execute arbitrary drop schema statements in SQL authorization mode.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Derby 

 Referencje:
http://db.apache.org/derby/releases/release-10.2.1.6.html
http://issues.apache.org/jira/browse/DERBY-1858
http://www.novell.com/linux/security/advisories/suse_security_summary_report.html
http://secunia.com/advisories/28636

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top