Podatność CVE-2007-0102


Publikacja: 2007-01-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Adobe PDF specification 1.3, as implemented by Apple Mac OS X Preview, allows remote attackers to have an unknown impact, possibly including denial of service (infinite loop), arbitrary code execution, or memory corruption, via a PDF file with a (1) crafted catalog dictionary or (2) a crafted Pages attribute that references an invalid page tree node.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Preview 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA07-072A.html
http://www.securityfocus.com/bid/21910
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31364
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0930
http://www.securitytracker.com/id?1017749
http://secunia.com/advisories/24479
http://projects.info-pull.com/moab/MOAB-06-01-2007.html
http://osvdb.org/31221
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=305214

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top