Podatność CVE-2007-0183


Publikacja: 2007-01-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in /search in iPlanet Web Server 4.x allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the NS-max-records parameter. NOTE: The provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Iplanet web server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21977
http://secunia.com/advisories/23605
http://osvdb.org/32662

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top