Podatność CVE-2007-0223


Publikacja: 2007-01-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in shared/code/cp_functions_downloads.php in Nicola Asuni All In One Control Panel (AIOCP) before 1.3.009 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the download_category parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nicola asuni -> All in one control panel 

 Referencje:
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=477845
http://secunia.com/advisories/23726
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31591
http://www.securityfocus.com/bid/22019
http://osvdb.org/31641

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top