Podatność CVE-2007-0365


Publikacja: 2007-01-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in All In One Control Panel (AIOCP) 1.3.009 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors. NOTE: this is probably a different vulnerability than CVE-2006-5830.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nicola asuni -> All in one control panel 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31486
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=478370
http://secunia.com/advisories/23732
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0189
http://osvdb.org/32808

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top