Podatność CVE-2007-0563


Publikacja: 2007-01-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Symantec Web Security (SWS) before 3.0.1.85 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors related to (1) error messages and (2) blocked page messages produced by SWS.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Web security 

 Referencje:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2007.01.24c.html
http://secunia.com/advisories/23896
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/31750
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0330
http://www.securityfocus.com/bid/22184
http://securitytracker.com/id?1017558
http://osvdb.org/32961
http://osvdb.org/32960

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top