Podatność CVE-2007-0790


Publikacja: 2007-02-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in SmartFTP 2.0.1002 allows remote FTP servers to execute arbitrary code via a large banner.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Smartftp -> Smartftp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32214
http://www.securityfocus.com/bid/22390
http://www.milw0rm.com/exploits/3277
http://secunia.com/advisories/24051
http://osvdb.org/33086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top