Podatność CVE-2007-0829


Publikacja: 2007-02-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
avast! Server Edition before 4.7.726 does not demand a password in a certain intended context, even when a password has been set, which allows local users to bypass authentication requirements.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alwil -> Avast antivirus 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0499
http://www.securityfocus.com/bid/22425
http://www.avast.com/eng/avast-4-server-revision-history.html
http://secunia.com/advisories/24068
http://osvdb.org/33114
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32269

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top