Podatność CVE-2007-0855


Publikacja: 2007-02-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in RARLabs Unrar, as packaged in WinRAR and possibly other products, allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a crafted, password-protected archive.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rarlab -> Unrar 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1017593
http://secunia.com/advisories/24077
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=472
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32357
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0523
http://www.securityfocus.com/bid/22447
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_5_sr.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200702-04.xml
http://secunia.com/advisories/24165
http://osvdb.org/33124

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top