Podatność CVE-2007-0953


Publikacja: 2007-02-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in search.pl in @Mail 4.61 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the keywords parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Atmail -> Atmail webmail 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32483
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0603
http://www.securityfocus.com/bid/22552
http://secunia.com/advisories/24155
http://osvdb.org/33193
http://lostmon.blogspot.com/2007/02/mail-searchpl-keywords-variable-cross.html
http://kb.atmail.com/?p=410

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top