Podatność CVE-2007-1033


Publikacja: 2007-02-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Secure site 4.7.x-1.x-dev and 5.x-1.x-dev module for Drupal allows remote attackers to bypass access restrictions via a crafted URL.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Secure site module 

 Referencje:
http://drupal.org/node/119619
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32538
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0637
http://osvdb.org/35160

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top