Podatność CVE-2007-1360


Publikacja: 2007-03-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Nodefamily module for Drupal 5.x before 5.x-1.0 allows remote authenticated users to access and modify other users' profiles via unspecified URL parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Nodefamily 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/22853
http://drupal.org/node/125324
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0855
http://secunia.com/advisories/24372
http://osvdb.org/33911
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32873

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top