Podatność CVE-2007-1615


Publikacja: 2007-03-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in ScriptMagix Jokes 2.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the catid parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scriptmagix -> Scriptmagix jokes 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1012
http://secunia.com/advisories/24595
http://milw0rm.com/exploits/3509
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33063
http://www.securityfocus.com/bid/23015

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top