Podatność CVE-2007-1621


Publikacja: 2007-03-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in templates/head.php in Active PHP Bookmark Notes (APB) 0.2.5 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the APB_SETTINGS[template_path] parameter. NOTE: this issue might be related to CVE-2003-1254.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lbstone -> Active php bookmark notes 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33065
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1009
http://www.securityfocus.com/bid/23010
http://www.milw0rm.com/exploits/3504
http://osvdb.org/37226

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top