Podatność CVE-2007-1779


Publikacja: 2007-03-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in the MySQL back-end in Advanced Website Creator (AWC) before 1.9.0 might allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified parameters, related to use of mysql_escape_string instead of mysql_real_escape_string.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advanced website creator -> Advanced website creator 

 Referencje:
http://osvdb.org/33875
http://forums.awcreator.com/viewtopic.php?t=45
http://www.securityfocus.com/bid/23268
http://secunia.com/advisories/24685

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top